u Schabińskiej

Regulamin
Klubu Karpiowego w Krzemiennej nad Sanem

Warunki wstąpienia do Klubu Karpiowego

1. Członkiem Klubu Karpiowego może być każdy wędkarz wyznający zasadę Catch&Realese.

2. Każdy członek Klubu Karpiowego zobowiązany jest posiadać aktualną legitymację PZW oraz legitymację klubową.

3. Do klubu może wstąpić wędkarz aktualnie nie posiadający kary nałożonej przez struktury PZW.

4. W razie złamania regulaminu Klubu Karpiowego wędkarz zostanie z niego wykluczony.

5. Każdy członek Klubu Karpiowego ma obowiązek używania loga łowiska do promocji oraz w przypadku pisania artykułów do różnego rodzaju czasopism, lub relacji z zasiadek. Logo będzie dostępne na naszej stronie.

6. O przystąpieniu do Klubu Karpiowego nowego członka decyduje Zarząd Klubu Karpiowego.

7. Członek Klubu Karpiowego ma prawo:
– wybierać i być wybieranym do władz Klubu
– uczestniczyć w pracach Klubu;
– reprezentować barwy Klubu na zawodach i innych imprezach.

8. Członek Klubu ma obowiązek:
– brać czynny udział w realizacji celów i zadań klubu;
– przestrzegać regulaminu Klubu;
– kierować się zasadą koleżeństwa, godnie reprezentować barwy klubu oraz strzec etycznych zachowań.

9. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek pisemnej rezygnacji członka lub uchwały zarządu Klubu o skreśleniu lub wykluczeniu w przypadku nie przestrzegania regulaminu i uchwał władz Klubu, działania na szkodę klubu.

10. Celem Klubu jest organizowanie i przeprowadzanie współzawodnictwa sportowego w formie zawodów karpiowych. Propagowanie idei wędkarstwa karpiowego.

11. Klub realizuje swoje cele poprzez:
– czynny udział Członków Klubu w zawodach karpiowych;
– nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi klubami;
– tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i prowadzenie strony internetowej.

12. Władzą Klubu jest zarząd w 3 osobowym składzie.

13. Zarząd wybierany lub odwoływany jest większością głosów na walnym zebraniu wszystkich członków Klubu, które odbywa się raz w roku.

14. Zarząd Klubu zobowiązany jest do:
– kierowania bieżącą działalnością klubu;
– organizowanie i przeprowadzanie zawodów karpiowych;
– reprezentowanie Klubu na zewnątrz;
– zarządzanie powierzonymi Klubowi finansami.

15. Fundusze Klubu stanowi:
– opłata za licencję roczną;
– kwoty wynikające ze sponsoringu lub innych wpłat dobrowolnych.

16. Sprawozdanie finansowe z całorocznej pracy Klubu zarząd przedstawi na corocznym spotkaniu sprawozdawczym.

17. Podczas indywidualnego wędkowania członek Klubu Karpiowego zobowiązany jest do łowienia zgodnie z regulaminem danego łowiska.

18. Każdy wędkarz wstępujący do Klubu zobowiązany jest uiścić opłatę za licencję roczną, która to nie podlega zwrotowi.

19. Zabrania się przetrzymywania złowionych ryb, po ewentualnym sfotografowaniu natychmiast muszą wrócić do wody.

20. Na zasiadkach karpiowych wymagane jest używanie mat do odhaczania złowionych ryb.

21. Po zakończonej zasiadce łowisko należy zostawić w czystości.

22. Będąc członkiem Karpiowego Klubu Krzemienna za priorytetowe i obowiązkowe uważaj przestrzeganie regulaminu łowiska, na którym wędkujesz.

23. Organizując stanowisko nie przeszkadzaj łowiącym w Twoim pobliżu wędkarzom.

24. Jako członek Karpiowego Klubu Krzemienna swoim zachowaniem „świeć przykładem” dla innych wędkarzy poprzez kulturę i etykę korzystania z łowiska.

25. Staraj się, by złowione przez Ciebie ryby wróciły do wody w bardzo dobrej kondycji od razu, bądź po ewentualnym sfotografowaniu i zważeniu.

26. Reaguj na wszelkie łamanie przepisów regulaminu naszego łowiska przez przebywających na nim wędkarzy.

27. Opuszczając łowisko posprzątaj po sobie tak, by przyroda otaczająca wybraną przez Ciebie „miejscówkę” odczuła Twoją obecność w najmniej dotkliwy sposób.

28. Propaguj wędkarstwo karpiowe w myśl zasady „No Kill” oraz „Catch & Release” a początkującym karpiarzom chętnie udzielaj porad oraz cennych wskazówek.

29. Członkowie naszego klubu proszeni są o robienie zdjęć z rybami w ubraniach klubowych. Regulamin klubowy jest tym samym regulaminem obowiązującym na łowisku dotyczący wszystkich wędkarzy.

30. W cenę licencji rocznej każdego klubowicza wkalkulowana jest opłata za ubrania .Ubrania klubowe będą wydawane jednorazowo.

31. System rezerwacji stanowisk obowiązuje tak samo klubowiczów jak i karpiarzy nie będących związanych z klubem.

32. Staraj się jako klubowicz nie zajmować stanowisk które mogą być np. zajęte przez ludzi korzystających z domków jeśli to możliwe.

PRZYSTĄPIENIE DO NASZEGO KLUBU NIE JEST MOŻLIWE BEZ AKCEPTACJI WW. REGULAMINU.
WSZELKIE WNIOSKI O PRZYSTĄPIENIE BEDĄ WERYFIKOWANE NA NASZYCH ZEBRANIACH.
PIERWSZEŃSTWO DO PRZYSTĄPIENIA DO KLUBU MAJA OSOBY, KTÓRE SĄ ZWIĄZANE Z NASZYM ŁOWISKIEM
LUB SA NASZYMI KLIENTAMI.

PRZYSTĘPUJĄC DO NASZEGO KLUBU WYRAŻACIE ZGODĘ NA PUBLIKACJĘ WASZYCH ZDJĘĆ
ORAZ MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH Z ŁOWISKIEM.

Przewiń do góry